administratie

Veel definities van bestuur hebben als doelstelling dat de organisatie alleen maar haar activa liquider maakt en beter in staat is om waarde te produceren. Anderen, zo veronderstelt men, hebben de gedachte dat administratie in de ruimste zin van het woord meer te maken heeft met het verrichten van echt werk dan met het beheren ervan. Er is echter nog een derde betekenis van administratie. Een vierde betekenis van administratie is die waarbij een organisatie veel activiteit kent, maar het gaat om een “hands on”-managementaanpak. Administratie is hier een proces van echt werk doen en niet eenvoudigweg activiteit beheren. Als het doel van een organisatie echter groei of waardevermeerdering is, dan is dat een andere betekenis van bestuur, omdat het een middel is om dat doel te bereiken.

Wat het nut betreft, is een ruime definitie van administratie het controleproces om dingen beter te maken. Het is het in de praktijk brengen van het beheer van middelen door alle beschikbare middelen aan te wenden voor een gemeenschappelijk doel en door het juiste beleid, de juiste procedures en de juiste methoden vast te stellen om dat doel te bereiken. Men kan zien dat administratie het geheel van zowel de leidinggevende als de administratieve functies in een organisatie omvat. De reikwijdte van administratief werk houdt in hoe zij activiteiten ontwikkelt, organiseert, scheidt, leidt en controleert, gezag verleent, en het personeel voorziet van de faciliteiten, uitrusting, materialen en het personeel die nodig zijn om het organisatorische doel te bereiken en op de beste manier uit te voeren. Wanneer het doel van de organisatie in het geding is, zijn de bron van haar produktie en de kwaliteit van haar personeel de essentiële waarborgen voor een levensvatbare bottom line. Het is het gebied van het administratiekantoor dat waarde creëert voor de organisatie. De coöperatieve, coöperatieve en groepsmanager, op de juiste wijze beheerd, leidt en controleert de activiteiten binnen de bedrijfsoperatie tot haar uiteindelijke welzijn.

Management daarentegen is de kunst van het beheersen van activiteiten door ze te leiden, te sturen en te controleren met het doel de organisatie te doen groeien of de groei ervan te vergemakkelijken. Het omvat al die functies waarmee een begin moet worden gemaakt om de supervisor in een positie te plaatsen van wijze discretie, en van wijze controle. Het vereist een kantoorsysteem dat een juiste mix van functies en kanalen omvat waardoor de beweging van mensen binnen het systeem in stand wordt gehouden en mogelijk wordt gemaakt. Het omvat een programma voor het beheer van materiële en personele middelen; besluitvorming van hogere orde; controlemethoden; opleidings- en ontwikkelingsmethoden; behandeling van problemen; en personeelsbeleid, beleidslijnen en procedures. Het vereist ook een systeem dat door een managementsysteem moet worden aangenomen om de efficiency te verhogen en de operaties te helpen handhaven en verbeteren. Er zijn vele manieren om de reikwijdte van management te definiëren en omdat het er zo veel zijn, is het niet nodig ze elk in detail te definiëren. De brede bespreking van de processen heeft betrekking op elke activiteit die de uitvoering van het werk bepaalt, bepaalt wie wat doet, en de juiste betekenis geeft aan wat wordt gedaan. Het is een proces dat een belangrijke functie of functie omvat die van een bepaalde persoon, afdeling of instantie wordt verlangd. Het “systeem” is echter gescheiden en verschillend van de “persoon/prestatie”. Van managers wordt gezegd dat zij werken (op basis van een taak) onder een bepaalde specifieke verantwoordelijkheid en in die zin voeren ondergeschikten een deel van de algemene managementverantwoordelijkheid uit. Het is een relatieproces tussen mensen, een managementfunctie, en een superieur of junior lid van een organisatie. Het geheel van zowel het management/supervisor/manager relatieproces kan niet worden geabstraheerd tot een baan of functie. Zij kruisen elkaar en komen weer samen.

Het hele proces van management/toezichthouder/manager-relatie werkt op een wederkerige manier. Wanneer dit op het werk niet goed geregeld is, dwingt het de mensen zich tot individuele managers te wenden om orders te krijgen. Het “eigenbelang”-aspect van het proces maakt het tot een primaire verantwoordelijkheid van het management en zij zijn, hoogstwaarschijnlijk, bevoorrecht met de positie. Wat er gebeurt is dat het bedrijfsbelang en het belang van het management ligt in het individuele succes. Het management heeft er belang bij dat managers succesvol zijn en dat succes onderwerpt de individuen aan de eisen en verwachtingen van de organisatie, in het bijzonder aan een hoger loon en meer verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van het management gaat echter niet noodzakelijkerwijs ten koste van de mensen in hun afdelingen, in het bijzonder hun werknemers. Het proces dat het management en de ondergeschikten verschaft, sluiten elkaar vaak niet uit.

Het organisatorische leveringssysteem is de geïntegreerde en controlerende functie van de administratieve functie. Het bedrijfsproces is de combinatie van de toezichthoudende en administratieve processen. In zijn eenvoudigste psychologie is de bedrijfstak of functiegroep een economische eenheid die als organisatie opereert en als zodanig besturingsbeslissingen moet nemen om winstgevend te zijn. Daarom stelt de organisatie controledoelstellingen voor de functiegroep vast, stelt zij een bestuurlijke opdracht voor de afdeling samen, stelt zij een manager/ondergeschikte sterkte samen, en begint zij een bedrijfsproces. Dit proces onderwerpt en wijzigt de werkstroom en stuurt de functiegroep over een uitgebreide reeks operaties en activiteiten.

Lees meer:

Boekhouder Breda 

Boekhouder ZZP Breda